New Balance-My Buddy996

CREATIVE DIRECTION MOTION GRAPHIC

Cast: Nana Shinnoo, Tsubasa Kizu, Rino Wauchi, Ren

[VISUAL]
Creative & Art Director: Raita Nakamura (yoru)
Photographer: Shuhei Tsunekawa
Set Designer: KURONO (klone)
Hair & Makeup: Akie Kure
Stylist: Keisuke Morita
Graphic Designer: Hiroki Nishi
Retouch: Miki Suzuki (mosh inc.) 
Production Manager: Miu Kubotera (Cyran)
Production Assistant: Wataru Kinoshita (Cyran), Kazuharu Tsuda
Line Producer: Keita Sugai (Cyran)
Producer: Shinya Fujihiro (Qml Co.,Ltd.)

[MOVIE]
Art Director, Director: Raita Nakamura (yoru)
Cinematographer: Riki Yasuno (FINDOUT)
Camera Assistant: neo
Lighting Director: SimiSho (FINDOUT)
Motion Graphics: KANON (yoru)